งานปรับปรุงไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี