ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ

ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ