ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 2

ประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 2