เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่ 2

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟคู่ 2