เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ