เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 8

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 8