เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 7

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 7