เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 6

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 6