เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 5

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 5