เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 4

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 4