เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 2

เสาประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ 2