เสาประติมากรรมกุ้งพร้อมโคมไฟ

เสาประติมากรรมกุ้งพร้อมโคมไฟ