เสาประติมากรรมดอกบัวพร้อมโคมไฟ

เสาประติมากรรมดอกบัวพร้อมโคมไฟ