เสาประติมากรรมดอกบัวพร้อมโคมไฟคู่

เสาประติมากรรมดอกบัวพร้อมโคมไฟคู่