เสาประติมากรรมตราสัญลักษณ์เทศบาลพร้อมโคมไฟถนน LED คู่

เสาประติมากรรมตราสัญลักษณ์เทศบาลพร้อมโคมไฟถนน LED คู่