เสาประติมากรรมม้าลากเกวียนพร้อมโคมไฟ

เสาประติมากรรมม้าลากเกวียนพร้อมโคมไฟ