เสาประติมากรรมม้าลากเกวียนพร้อมโคมไฟ 2

เสาประติมากรรมม้าลากเกวียนพร้อมโคมไฟ 2